/ เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย

เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย
First and Last Service Time Table
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

วันทำการ ( จันทร์ - ศุกร์ ) Weekday ( Monday - Friday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

06:00 - 07:00
10 นาที
07:00 - 09:00
5 นาที
09:00 - 09:30
10 นาที
09:30 - 16:00
15 นาที
16:00 - 17:00
10 นาที
17:00 - 20:00
5 นาที
20:00 - 21:00
10 นาที
21:30 - 22:00
15 นาที
22:00 - 24:00
20 นาที

วันหยุด ( เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) Weekend ( Saturday - Sunday and Public Holiday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

06:00 - 21:00
15 นาที
21:00 - 24:00
20 นาที