/ เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย

เวลาให้บริการเที่ยวแรกเที่ยวสุดท้าย
First and Last Service Time Table
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

วันทำการ ( จันทร์ - ศุกร์ ) Weekday ( Monday - Friday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

06:00 - 07:00

10 นาที

10 min
07:00 - 09:00

7 นาที

7 min
09:00 - 17:00

15 นาที

15 min
17:00 - 20:00

7 นาที

7 min
20:00 - 22:00

15 นาที

15 min
22:00 - 24:00

20 นาที

20 min

วันหยุด ( เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) Weekend ( Saturday - Sunday and Public Holiday )

ช่วงเวลาที่ให้บริการ (น.)

Service Hours (hrs)

ความถี่ (นาที)

Headway (min)

06:00 - 21:00

15 นาที

15 min
21:00 - 24:00

20 นาที

20 min
เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางในเวลา 23.40 น.
Starting on Monday November 1st 2021 onwards Last bus departs from terminal stations at 23.40 hrs.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทร. 02 617 6000

For more information | Call center tel. 02 617 6000