ธุรกิจและบริการ / ธุรกิจและพาณิชย์ / ซื้อบัตรโดยสารจำนวนมาก / ร่วมโปรโมชั่น

ติดต่อ ส่วนพัฒนาธุรกิจ coupon

คุณธิดารัตน์ ห้วยห้อง

โทร. : 0 2617 7300 ต่อ 1812

อีเมล : ThidaratH@bts.co.th

คุณสุภาพร โนจักร

โทร. : 0 2617 7300 ต่อ 1869

อีเมล : SupapornN@bts.co.th

คุณวิรัลพัชร รมยะธนิตศักดิ์

โทร. : 0 2617 7300 ต่อ 1806

อีเมล : WirunpatR@bts.co.th