เกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

กวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

อนันต์ สันติชีวะเสถียร

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

ชิตชนก เขมาวุฒานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

มนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

วรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

วศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ