เกี่ยวกับเรา / นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

 • ให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
 • รับฟังและมุ่งปฏิบัติให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • ทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท

นโยบายความปลอดภัย

 • ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้รับจ้างของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและสังคม ด้วยระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วดำเนินมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุด รวมถึงทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูก จิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
 • จะไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจใดสำคัญเหนือกว่าเรื่องความปลอดภัย
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 • ให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัท
 • ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า พนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ละเลยในเรื่องการสร้างความพึงพอใจรับฟังและมุ่งปฏิบัติให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

สิ่งแวดล้อม

 • สร้างระบบการเดินรถไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า
 • บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในลักษณะเชิงรุก ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม