ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส / ข้อปฏิบัติและ ข้อห้ามเมื่ออยู่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

ข้อปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติ

 • โปรดอ่าน หรือฟังประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • โปรดรักษาความสะอาด และทิ้งขยะลงในถังที่จัดเตรียมไว้
 • เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เมื่อทำทรัพย์สินสูญหาย หรือพบ หรือเก็บได้ โปรดแจ้งพนักงาน
 • เมื่อพบเห็นการกระทำของบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจหรือวัตถุต้องสงสัย โปรดแจ้งพนักงานทันที
ข้อปฏิบัติ

ข้อห้าม

 • ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามทิ้งสิ่งของออกนอกสถานี
 • ห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่ หรือสัมภาระที่มีน้ำหนักมากเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามขีดเขียน หรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามสวมรองเท้าสเก็ต หรือรองเท้าที่มีล้อ และห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด หรือขี่จักรยานในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญ หรือก่อความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่น
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อห้าม
ข้อห้าม

ข้อปฏิบัติ

 • โปรดยืนเข้าแถวรอขบวนรถ และวางสัมภาระหลังเส้นเหลือง
 • ควรดูแลเด็กเล็กขณะยืนรอ และเข้า - ออกขบวนรถ
 • โปรดหลีกทางให้ผู้โดยสารในขบวนรถออกก่อน
 • ระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลากับขบวนรถ
 • เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณปิดประตู ควรหยุดเพื่อรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไป
 • เมื่อสิ่งของตกลงราง โปรดแจ้งพนักงานทันที

ข้อห้าม

 • ห้ามวิ่ง เล่น ผลัก หรือหยอกล้อกันบริเวณชานชาลา
 • ห้ามลงรางโดยเด็ดขาด เพราะจะได้รับอันตรายจากขบวนรถและไฟฟ้าแรงสูง
 • ห้ามเข้าไปในเขตหวงห้ามบริเวณปลายชานชาลา
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติ

 • ควรจับห่วง เสา หรือราวขณะเดินทาง
 • โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • โปรดคืนที่นั่งสำรองแด่ภิกษุ สามเณร
 • โปรดดูแลสัมภาระและสิ่งของมีค่าขณะเดินทางในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาแจ้งพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าทันที
 • กรุณาใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุจำเป็น

ข้อห้าม

 • ห้ามยืนพิงประตู หรือเสา หรือยืนกีดขวางบริเวณประตูรถไฟฟ้า
 • ห้ามยึด หรือจับบริเวณยางที่เป็นรอยต่อระหว่างขบวนรถไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายได้
 • ห้ามวางมือบริเวณประตูรถไฟฟ้า
 • ห้ามวางสัมภาระกีดขวางทางเดินในขบวนรถ
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส

อุปกรณ์ฉุกเฉินใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ฉุกเฉิน บริษัทมีสิทธิดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ