เงื่อนไขการออกบัตร

อาศัยสิทธิตามข้อบังคับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง ตั๋ว ค่าโดยสารและการจัดเก็บค่าโดยสารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออกประกาศเรื่องเงื่อนไขการออกตั๋วไว้ ดังต่อไปนี้

1.   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำที่ใช้ในประกาศฉบับนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 5 ธันวาคม 2542

2.   อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามประกาศอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บตามที่บริษัทได้ติดประกาศไว้ที่สถานี

3.   ประเภทของตั๋ว และเงื่อนไขการใช้ตั๋ว

(1)   ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วเที่ยวเดียวจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ตามเวลาที่บริษัทกำหนดแนบท้ายประกาศนี้ หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนด

(2)   ตั๋วเที่ยวเดียวใช้สำหรับการเดินทางในระบบหนึ่งเที่ยว โดยมีมูลค่าเท่ากับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่ผู้โดยสารเลือกเมื่อทำการซื้อตั๋วเที่ยวเดียว จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

(3)   ตั๋วเที่ยวเดียว จะต้องใช้เดินทางภายในเวลาเปิดให้บริการของระบบของวันที่ออกตั๋วนั้น หากไม่ใช้เดินทางภายในเวลาดังกล่าวจะถือเป็นตั๋วที่หมดอายุ

(4)   ตั๋วเที่ยวเดียว สามารถแลกคืนเป็นเงินได้ตามจำนวนที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋ว ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ผู้ถือตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ในเขตไม่ได้ชำระเงิน
ในกรณีที่ผู้โดยสารเข้าอยู่ในเขตชำระเงินและประสงค์จะออกจากเขตชำระเงินในสถานีเดียวกันภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นับจากเวลาที่เข้ามาในเขตชำระเงิน โดยจะต้องขอแลกคืนในขณะที่อยู่ในเขตชำระเงิน

(5)   การแลกคืนเงินตามข้อ (4) จะต้องกระทำภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋ว ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศในวันที่ออกตั๋วเที่ยวเดียวนั้น โดยจะต้องส่งมอบตั๋วให้แก่พนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋ว ทั้งนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

(6)   ในกรณีที่มูลค่าของตั๋วเที่ยวเดียวต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสารส่วนต่างก่อนออกจากเขตชำระเงิน โดยชำระได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(7)   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วเที่ยวเดียวชำรุดหรือเสียหายในระหว่างที่อยู่ในเขตชำระเงิน และไม่สามารถผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องส่งคืนตั๋วให้แก่พนักงานเพื่อการออกตั๋วสำหรับใช้ในการออกจากเขตชำระเงิน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

(8)   ตั๋วเที่ยวเดียวที่หมดอายุจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการโดยสารในระบบ และไม่สามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่หรือแลกคืนเป็นเงิน และจะต้องส่งคืนตั๋วเที่ยวเดียวที่หมดอายุนั้นให้แก่พนักงาน

(1)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้สามารถซื้อหรือเพิ่มมูลค่าได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(2)   การซื้อตั๋วโดยสารในครั้งแรกจะต้องซื้อในราคาขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด

(3)   บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับตั๋วเติมเงินตามอัตราที่บริษัทกำหนด โดยจะหักออกจากมูลค่าของตั๋วที่ซื้อ

(4)   มูลค่าของตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินมัดจำจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วเติมเงินจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน

(5)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าคงเหลือของตั๋ว เงินมัดจำจะถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ซึ่งมูลค่าคงเหลือของตั๋วเติมเงินในกรณีนี้จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ติดลบ และหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารจนหมด ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้เมื่อนำตั๋วเติมเงินมาแลกคืนตาม ข้อ (7) และตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

(6)   การเพิ่มมูลค่าของตั๋วโดยสารจะต้องเพิ่มตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

(7)   ตั๋วโดยสารนี้สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่มีการเพิ่มมูลค่าของตั๋วครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีตามมูลค่าคงเหลือซึ่งบันทึกลงบนตั๋ว (ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่ไม่รวมส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นที่ให้ไว้ในขณะที่ออกตั๋ว เช่น ส่วนลด หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) โดยผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำคืนพร้อมไปกับมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยมีเงื่อนไขว่าหากเงินมัดจำไม่ได้ถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำคืนทั้งจำนวนหรือหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารแล้ว มูลค่าคงเหลือและเงินมัดจำของตั๋วเติมเงินที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เพิ่มมูลค่าในตั๋วครั้งสุดท้าย หรือวันที่เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี จะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(8)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตามเงื่อนไขของประกาศ ออกจากมูลค่าของตั๋วเติมเงินได้

(9)   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วชำรุดหรือเสียหายในเขตชำระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องส่งคืนตั๋วให้แก่พนักงาน บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ชำรุดหรือเสียหาย เฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋วที่ชำรุด หรือเสียหายได้เท่านั้น การออกตั๋วใหม่ดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในการนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

(1)   ตั๋วพิเศษ ได้แก่ ตั๋วที่ใช้เดินทางกับระบบได้ตามจำนวนครั้ง และตามอายุการใช้งานที่กำหนดในตารางแนบท้ายประกาศ หากพ้นอายุการใช้งานจะไม่สามารถใช้ตั๋วเดินทางในระบบได้ และมูลค่าคงเหลือของตั๋วจะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(2)   ตั๋วพิเศษสามารถซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด และจะใช้เดินทางในระบบได้เมื่อผ่านการลงทะเบียนที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีแล้วเท่านั้น

(3)   ตั๋วพิเศษไม่สามารถแลกคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในกรณีที่ตั๋วชำรุดหรือเสียหายในเขตชำระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องส่งตั๋วให้แก่พนักงาน บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ชำรุดหรือเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋วที่ชำรุด หรือเสียหายได้เท่านั้น การออกตั๋วใหม่ดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ให้นำข้อบังคับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หมวดที่ 3 เรื่องตั๋ว ค่าโดยสาร และการจัดเก็บค่าโดยสาร ข้อ 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28 และ 29 มาใช้บังคับในประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม

(1)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้สามารถซื้อหรือเพิ่มมูลค่าได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(2)   การซื้อตั๋วโดยสารประเภทนี้ ในครั้งแรกจะต้องซื้อในมูลค่าขั้นต่ำซึ่งรวมะค่าธรรมเนียมการออกตั๋วตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยค่าธรรมเนียมการออกตั๋วนี้ไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือขอแลกคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(3)   ตั๋วโดยสารมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

(4)   จะต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เพิ่มมูลค่าครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าคงเหลือในตั๋วรวมทั้งเงินมัดจำจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือขอแลกคืนมูลค่าตั๋วทุกกรณี

(5)   บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส ตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะหักออกจากมูลค่าของตั๋วที่ซื้อ

(6)   มูลค่าของตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินมัดจำจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน

(7)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าคงเหลือของตั๋วเงินมัดจำจะถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ซึ่งมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารในกรณีนี้ จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ติดลบ และหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารจนหมด ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้เมื่อนำตั๋วโดยสารมาแลกคืนตามข้อ (9) และตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

(8)   ตั๋วที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าสำหรับการเดินทางได้ ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

(9)   ตั๋วโดยสารนี้สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เพิ่มมูลค่าครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี ตามมูลค่าคงเหลือซึ่งบันทึกลงบนตั๋ว (ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว หรือส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นที่ให้ไว้ในขณะที่ออกตั๋ว เช่น ส่วนลด หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) โดยผู้โดยสารจะได้รับมูลค่าคงเหลือของตั๋วคืนพร้อมเงินมัดจำเต็มจำนวน หากเงินมัดจำไม่ได้ถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อ (7) หากเงินมัดจำถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารแล้ว มูลค่าคงเหลือและเงินมัดจำของตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส ที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เพิ่มมูลค่าครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี จะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(10)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตามเงื่อนไขของประกาศ ออกจากมูลค่าของตั๋วโดยสารได้

(11)   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วโดยสารชำรุดหรือเสียหายในเขตชำระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องส่งคืนตั๋วให้แก่พนักงาน บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ชำรุดหรือเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋วที่ชำรุดหรือเสียหายได้เท่านั้น การออกตั๋วใหม่ดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในการนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

(1)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้สามารถเติมเงินได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนด แนบท้ายประกาศ หรือสามารถเติมเงินได้ในสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(2)   ตั๋วโดยสารมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก

(3)   ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า บีเฟิสต์-บีทีเอสสามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋วโดยระบบ หรือวันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี ตามมูลค่าคงเหลือซึ่งบันทึกลงบนตั๋ว (ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว หรือส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นที่ให้ไว้ในขณะที่ออกตั๋ว เช่น ส่วนลด หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้โดยสารจะได้รับมูลค่าคงเหลือของตั๋วคืนพร้อมเงินมัดจำเต็มจำนวน โดยเงินมัดจำต้องไม่ได้ถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อ (7) หากเงินมัดจำถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารแล้ว มูลค่าคงเหลือและเงินมัดจำของตั๋วที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี จะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(4)   จะต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าคงเหลือในตั๋วรวมทั้งเงินมัดจำจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือขอแลกคืนมูลค่าตั๋วทุกกรณี

(5)   บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับตั๋วโดยสารประเภทนี้ตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะหักออกจากมูลค่าของตั๋ว

(6)   มูลค่าของตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินมัดจำจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน

(7)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าคงเหลือของตั๋วเงินมัดจำจะถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ซึ่งมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารในกรณีนี้จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ติดลบ และหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารจนหมด ตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเติมเงินที่ห้องจำหน่ายตั๋วว

(8)   ตั๋วที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถนำมาเติมเงินสำหรับการเดินทางได้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

(9)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตามเงื่อนไขของประกาศ ออกจากมูลค่าของตั๋วโดยสารได้

(10)   การใช้บริการตั๋วบีเฟิสต์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการตั๋วบีเฟิสต์ ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด

(11)   กรณีตั๋วโดยสารประเภทนี้ ชำรุด หรือเสียหาย หรือสูญหาย ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(1)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(2)   ตั๋วโดยสารมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

(3)   ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าประเภทนี้สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋วโดยระบบ หรือวันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีตามมูลค่าคงเหลือซึ่งบันทึกลงบนตั๋ว (ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว หรือส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นที่ให้ไว้ในขณะที่ออกตั๋ว เช่น ส่วนลด เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) ทั้งนี้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทและธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยผู้โดยสารจะได้รับมูลค่าคงเหลือของตั๋วคืนพร้อมเงินมัดจำเต็มจำนวน โดยเงินมัดจำต้องไม่ได้ถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อ (7) หากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารแล้ว มูลค่าคงเหลือและเงินมัดจำของตั๋วที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว วันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี จะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(4)   จะต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เติมเงินครั้งสุดท้าย หรือวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าคงเหลือในตั๋วรวมทั้งเงินมัดจำจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือขอแลกคืนมูลค่าตั๋วทุกกรณี

(5)   บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับตั๋วโดยสารประเภทนี้ตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะหักออกจากมูลค่าของตั๋ว

(6)   มูลค่าของตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินมัดจำจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน

(7)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าคงเหลือของตั๋ว เงินมัดจำจะถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ซึ่งมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารในกรณีนี้จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ติดลบ และหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารจนหมด ตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

(8)   ตั๋วที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าสำหรับการเดินทางได้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

(9)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตามเงื่อนไขของประกาศ ออกจากมูลค่าของตั๋วโดยสารได้

(10)   การใช้บริการตั๋วเครดิตบลูเวฟให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการตั๋วเครดิตบลูเวฟ ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด

(11)   กรณีตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าประเภทนี้ชำรุด หรือเสียหาย หรือสูญหาย ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(1)   ประเภทของแรบบิท
แรบบิทมาตรฐาน
แรบบิทธุรกิจ
แรบบิทพิเศษ
แรบบิทร่วม
ประเภทของแรบบิท แยกเป็น แรบบิทสำหรับบุคคลทั่วไป แรบบิทสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเงื่อนไขผู้มีสิทธิการใช้งาน และเบี้ยปรับกรณีใช้ผิดเงื่อนไข ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการใช้เที่ยวเดินทาง ของตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท

(2)   ประเภทของตั๋วโดยสาร และการใช้งาน เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิทของ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด หรือตามที่บริษัทกำหนด

(3)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน

 • (3.1)   มูลค่าในแรบบิท ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร
  • (3.1.1)   สามารถเพิ่มมูลค่าในตั๋วโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด
  • (3.1.2)   มูลค่าของเงินในตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินค่ามัดจำตั๋ว (ถ้ามี) จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน
  • (3.1.3)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร มูลค่าเงินในตั๋วโดยสารคงเหลือจะแสดงเป็นจำนวนมูลค่าติดลบ และตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
  • (3.1.4)   ตั๋วที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ตามที่บริษัทกำหนด
  • (3.1.5)   การแลกคืนมูลค่า และเงินมัดจำในตั๋วโดยสาร (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิท ที่ออกโดย บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ทั้งนี้เที่ยวเดินทางคงเหลือในตั๋ว จะไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโ เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
 • (3.2)   เที่ยวโดยสารเฉพาะ ในที่นี้หมายถึง เที่ยวการเดินทาง (สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
  • (3.2.1)   สามารถเติมเที่ยวการเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด
  • (3.2.2)   ต้องนำเที่ยวการเดินทางมาใช้เดินทางภายใน 45 วันนับจากวันที่เติมเที่ยวการเดินทาง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เที่ยวการเดินทางในตั๋วจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางได้อีก และจะต้องนำตั๋วไปเติมเที่ยวการเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้
  • (3.2.3)   ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เติม หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใช้เดินทางครั้งแรก แล้วแต่กรณีใดจะถึงกำหนดก่อนโดยไม่จำกัดระยะทางที่เดินทาง ยกเว้น ส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานคร หากพ้นอายุการใช้งานจะไม่สามารถใช้ตั๋วเดินทางในระบบได้ และจำนวนเที่ยวโดยสารคงเหลือของตั๋วจะไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้
  • (3.2.4)   สามารถนำตั๋วเดิมที่ยังไม่หมดอายุ มาเติมเที่ยวการเดินทางได้ โดยจะต้องเติมเที่ยวตามจำนวน และวิธีการที่บริษัทกำหนด
  • (3.2.5)   เที่ยวการเดินทางในตั๋วโดยสารประเภทนี้ไม่สามารถแลกคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • (3.2.6)   ในกรณีที่เดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่มีทั้งมูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร และเที่ยวการเดินทาง ระบบจะเริ่มคำนวณจากเที่ยวการเดินทางก่อน หากจำนวนเที่ยวการเดินทางคงเหลือในตั๋วโดยสารหมด ระบบจะทำการหักค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทางออกจากมูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร ตามลำดับ ยกเว้น การเดินทางในส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานคร ระบบจะหักเฉพาะมูลค่าเงินในตั๋วโดยสาร ตามอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด
 • (3.3)   เที่ยวโดยสารร่วม หมายถึง เที่ยวการเดินทางในระบบ ร่วมกับระบบขนส่งอื่นในอนาคต

(4)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตาม เงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดในตารางแนบท้ายประกาศ ออกจากมูลค่าเงินในตั๋วโดยสารได้

(5)   ในกรณีที่ผู้โดยสารทำตั๋วชำรุด หรือเสียหายในเขตชำระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องชำระค่าโดยสารตามเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด ส่วนตั๋วที่ชำรุด และเสียหายให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการออกแรบบิท

(1)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้ เป็นตั๋วที่ใช้เฉพาะกลุ่มโรงแรม บริษัททัวร์ และงานประชุมต่าง ๆ ไม่มีจำหน่ายบนสถานีสามารถซื้อได้ในสถานที่ที่บริษัทกำหนด

(2)   ตั๋วโดยสารประเภทนี้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในเวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋วตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศ หรือสามารถซื้อได้ในสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด

(3)   การซื้อตั๋วโดยสารประเภทนี้ในครั้งแรกจะต้องซื้อในมูลค่าขั้นต่ำ ตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้

(4)   ตั๋วโดยสารมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

(5)   จะต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าคงเหลือในตั๋วรวมทั้งเงินมัดจำจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือขอแลกคืนมูลค่าตั๋วทุกกรณี

(6)   บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำการเดินทางสำหรับตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส?คอนเน็กตามอัตราที่ระบุในตารางแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะหักออกจากมูลค่าของตั๋วที่ซื้อ

(7)   มูลค่าของตั๋วโดยสารจะลดลงโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารของระยะทางที่เดินทาง และมูลค่าคงเหลือของตั๋วซึ่งไม่รวมเงินมัดจำจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่บันทึกเป็นรหัสไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด?มูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสารจะแสดงบนประตูอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารจะออกจากเขตชำระเงิน

(8)   หากผู้โดยสารเดินทางไกลกว่ามูลค่าคงเหลือของตั๋ว เงินมัดจำจะถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสาร ซึ่งมูลค่าคงเหลือของตั๋วโดยสาร ในกรณีนี้ จะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ติดลบ และหากเงินมัดจำถูกนำมาหักเป็นค่าโดยสารจนหมด ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ เมื่อนำตั๋วโดยสารมาแลกคืนตามข้อ (10) และตั๋วนั้นจะไม่สามารถใช้เดินทางได้อีก?เว้นแต่จะนำตั๋วดังกล่าวนี้ไปเพิ่มมูลค่าที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

(9)   ตั๋วที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าสำหรับการเดินทางได้ ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด

(10)   ตั๋วโดยสารนี้สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว ตามมูลค่าคงเหลือซึ่งบันทึกลงบนตั๋ว (ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่ไม่รวมส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นที่ให้ไว้ในขณะที่ออกตั๋ว เช่น ส่วนลด หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) โดยผู้โดยสารจะได้รับมูลค่าคงเหลือของตั๋วคืนพร้อมเงินมัดจำเต็มจำนวน หากเงินมัดจำไม่ได้ถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อ (8) หากเงินมัดจำถูกนำไปหักเป็นค่าโดยสารบางส่วน?ผู้โดยสารจะได้รับเงินมัดจำส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังจากที่ได้หักค่าโดยสารแล้ว มูลค่าคงเหลือและเงินมัดจำของตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส คอนเน็ก ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว จะไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใหม่ หรือโอนไปยังตั๋วใบอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

(11)   บริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ผู้โดยสารจะต้องชำระตามเงื่อนไขของประกาศ ออกจากมูลค่าของตั๋วโดยสารได้

(12)   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วโดยสารชำรุดหรือเสียหายในเขตชำระเงินจนไม่สามารถใช้ผ่านออกประตูอัตโนมัติ จะต้องส่งคืนตั๋วให้แก่พนักงาน บริษัทจะออกตั๋วใบใหม่ให้ตามมูลค่าคงเหลือของตั๋วใบที่ชำรุดหรือเสียหายเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของตั๋วที่ชำรุดหรือเสียหายได้เท่านั้น การออกตั๋วใหม่ดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในการนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

4.   ตั๋ว 1 ใบ สำหรับใช้ 1 ท่าน

5.   เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 (4) ผู้โดยสารท่านใดเข้าอยู่ในเขตชำระเงินและออกจากเขตชำระเงินในสถานีเดียวกันจะต้องชำระค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารตามที่บริษัทกำหนดแนบท้ายประกาศ

6.   ผู้โดยสารท่านใดเข้าอยู่ในเขตชำระเงินโดยมีระยะเวลาอยู่ในเขตชำระเงินเกินกว่าระยะเวลาสั้นที่สุดที่กำหนดแนบท้ายประกาศ จะต้องชำระเบี้ยปรับกรณีเกินเวลาตามอัตราที่กำหนด

7.   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วหายในเขตชำระเงินจะต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทก่อนออกจากเขตชำระเงินตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด

8.   การเข้าหรือออกจากเขตชำระเงินจะบันทึกเป็นลำดับไว้ในตั๋วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นที่สุด ตั๋วที่มีบันทึกการเข้าในเขตชำระเงินจะต้องมีบันทึกการออกจากเขตชำระเงินในแต่ละเที่ยวของการเดินทางควบคู่กันไป แต่ไม่มีบันทึกการออกจากเขตชำระเงิน หรือในทางกลับกัน หรือใช้ตั๋วเพื่อการเข้ามายังเขตชำระเงินหรือออกจากเขตชำระเงินซ้ำสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทมีสิทธิเรียกให้ผู้โดยสารชำระเบี้ยปรับสำหรับการใช้ตั๋วไม่ถูกต้องตามลำดับการใช้ดังกล่าวได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด

9.   ผู้โดยสารในเขตชำระเงินต้องแสดงตั๋วเพื่อการตรวจสอบตามที่ได้รับคำร้องขอจากพนักงาน หากฝ่าฝืนจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสารและต้องรับผิดชอบในการชำระเบี้ยปรับ

10.   บริษัทจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ตั๋วโดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการออกตั๋ว และในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องมีการสอบสวน บริษัทสงวนสิทธิริบตั๋วโดยไม่ต้องคืนมูลค่าคงเหลือในตั๋ว

11.   บริษัทจะไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของตั๋วที่ไม่ได้ออกโดยบริษัท หรือโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากบริษัท

12.   บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกตั๋วและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอออกตั๋วใหม่แทนตั๋วที่ชำรุดเสียหายทุกกรณี

13.   บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกตั๋ว โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไป

14.   ผู้โดยสารที่ทำตั๋วหาย บริษัทจะไม่ทำการอายัดหรือชดเชยจำนวนเที่ยวการเดินทาง หรือมูลค่าคงเหลือในตั๋ว ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ตารางที่ 1. เวลาทำการ
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง เวลา
  เวลาให้บริการของสถานี 06.00 น. ถึง 24.00 น.
3.1 (1) เวลาทำการของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
3.1 (3) เวลาให้บริการของรถไฟฟ้า
3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 3.6 (1),3.7 (3.1.1, 3.2.1), 3.8 (2) เวลาทำการของห้องจำหน่ายตั๋ว
ตารางที่ 2. ตั๋วเติมเงิน
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง จำนวน
3.2 (2) ราคาขั้นต่ำของตั๋วเติมเงิน 100 บาท
3.2 (3) เงินมัดจำตั๋วเติมเงิน 50 บาท
ตารางที่ 3. ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง จำนวน
3.4 (2) ราคาขั้นต่ำของตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส 150 บาท
ตารางที่ 4. ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส คอนเน็ก
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง จำนวน
3.8 (3) ราคาขั้นต่ำของตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส คอนเน็ก 150 บาท
ตารางที่ 5. ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง จำนวน
3.4 (2) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส 30 บาท
ตารางแนบท้ายประกาศ เรื่องเงื่อนไขการออกตั๋วพิเศษฯ ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทบุคคลทั่วไป 30 วัน
ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภทนักเรียน-นักศึกษา 30 วัน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว ไม่สามารถนำมาใช้เดินทางหรือแลกคืนเป็นเงินหรือมูลค่าอื่นใดได้

(สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)

ตารางที่ 6. เงินมัดจำการเดินทางตั๋วประเภทอื่น ๆ
ข้อที่อ้างถึง เรื่อง จำนวน
3.4 (5) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส 50 บาท
3.5 (5) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า บีเฟิสต์-บีทีเอส
3.6 (5) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าประเภทตั๋วเครดิตบลูเวฟ ธนาคารกรุงเทพ
3.8 (6) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส คอนเน็ก
ตารางที่ 7. การเข้าอยู่ในเขตชำระเงินและออกจากเขตชำระเงินในสถานีเดียวกัน
ข้อที่อ้างถึง ประเภทตั๋วที่ใช้เดินทาง อัตราค่าโดยสาร
5 - ตั๋วเที่ยวเดียว
- ตั๋วเติมเงิน
- ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สกาย สมาร์ทพาส
- ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า บีเฟิสต์-บีทีเอส
- ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าประเภทตั๋วเครดิตบลูเวฟ ธนาคารกรุงเทพ
- ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท กรณีใช้มูลค่าเงินในตั๋วโดยสารเดินทาง
- ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส คอนเน็ก
อัตราค่าโดยสารต่ำสุดที่ประกาศเรียกเก็บ
  - ตั๋วพิเศษ
- ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท กรณีใช้เที่ยวการเดินทาง
เท่ากับใช้เดินทางในระบบ 1 เที่ยว
ตารางที่ 8. ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ภายในเขตชำระเงิน และเบี้ยปรับกรณีเกินเวลา
ข้อที่อ้างถึง ระยะที่อยู่ในเขตชำระเงินจะต้องไม่เกิน เบี้ยปรับกรณีเกินเวลา
6 120 นาที อัตราค่าโดยสารสูงสุด ที่ประกาศเรียกเก็บ
9. เบี้ยปรับ
ข้อที่อ้างถึง กรณี เบี้ยปรับ
7 ตั๋วหายในเขตชำระเงิน อัตราค่าโดยสารสูงสุด ที่ประกาศเรียกเก็บ
8 บันทึกการเดินทางเข้า-ออกระบบไม่ครบ
9 ไม่ชำระค่าโดยสาร ไม่เกิน 20 เท่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุด
ข้อที่อ้างถึง ประเภท สิทธิพิเศษ เงี่อนไขการใช้ เบี้ยปรับกรณีใช้ตั๋วผิดเงื่อนไขการใช้
ข้อ 1 และข้อ 3.3 (1) ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส สมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป 30 วัน
(สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
- ตั๋วมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก
- มีค่าธรรมเนียมการออกตั๋วสำหรับการออกตั๋วครั้งแรก
- ต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 5 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วหรือวันที่เติมเที่ยวการเดินทางแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว มูลค่าคงเหลือในตั๋วจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางได้อีก และจะต้องนำตั๋วไปเติมเที่ยวการเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้
- ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่ซื้อ หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใช้เดินทางครั้งแรก แล้วแต่กรณีใดจะถึงกำหนดก่อนโดยไม่จำกัดระยะทางที่เดินทาง ยกเว้นส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานคร
- สามารถนำตั๋วใบเดิมมาเติมเที่ยวการเดินทางได้ โดยจะต้องเติมเที่ยวตามจำนวนและวิธีที่บริษัท กำหนด
   
ตั๋วโดยสาร 1 วัน ไม่จำกัดเที่ยว -ใช้เดินทางได้เฉพาะภายในวันที่ตั๋วได้รับการลงทะเบียนที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานี โดยไม่จำกัดระยะทางและจำนวนครั้ง    
ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสมาร์ทพาส ประเภทนักเรียน-นักศึกษา 30 วัน
(สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
- ตั๋วมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก
- มีค่าธรรมเนียมการออกตั๋วสำหรับการออกตั๋วครั้งแรก
- ต้องนำตั๋วมาใช้เดินทางภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกตั๋ว หรือวันที่เติมเที่ยวการเดินทางแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าคงเหลือในตั๋วจะถูกลบออกไปไม่สามารถนำมาใช้เดินทางได้อีก และจะต้องนำตั๋วไปเติมเที่ยวการเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้
- ใช้เดินทางตามจำนวนเที่ยวที่ซื้อ หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใช้เดินทางครั้งแรก แล้วแต่กรณีใดจะถึงกำหนดก่อน โดยไม่จำกัดระยะทางที่เดินทาง ยกเว้นส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานคร
- สามารถนำตั๋วใบเดิมมาเติมเที่ยวการเดินทางได้ โดยจะต้องเติมเที่ยว ตามจำนวนและวิธีที่บริษัท กำหนด
- ผู้มีสิทธิใช้ตั๋ว ได้แก่ นักเรียน-นักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ รายละเอียดตามเงื่อนไขการใช้ตั๋วโดยสารสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา
- ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วนักเรียน-นักศึกษาจะต้องแสดงตั๋วนักเรียนหรือตั๋วนิสิต นักศึกษาพร้อมทั้งตั๋วประจำตัวประชาชนต่อพนักงานของบริษัทเมื่อมีการร้องขอ
- ไม่เกิน 20 เท่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุด
- บริษัทสงวนสิทธิริบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินมูลค่าคงเหลือในตั๋ว
ข้อที่อ้างถึง ประเภท เงื่อนไขการใช้ เบี้ยปรับกรณีใช้ตั๋วผิดเงื่อนไขการใช้
3.7 ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท สำหรับบุคคลทั่วไป -ผู้มีสิทธิใช้ตั๋ว ได้แก่ บุคคลทั่วไป  
ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท สำหรับนักเรียน-นักศึกษา -ผู้มีสิทธิใช้ตั๋ว ได้แก่ นักเรียน-นักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ รายละเอียดตามเงื่อนไขการใช้ตั๋วโดยสารสำหรับนักเรียน-นักศึกษา โดยจะต้องแสดงตั๋วนักเรียนหรือตั๋วนิสิต นักศึกษาพร้อมทั้งตั๋วประจำตัวประชาชนต่อพนักงานของบริษัทเมื่อมีการร้องขอ ผู้ใดใช้ตั๋วโดยมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิเรียกให้ผู้ใช้ตั๋วโดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่า ของอัตราค่าโดยสารสูงสุด และริบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องคืน เงินมูลค่าคงเหลือในตั๋ว
ตั๋วโดยสารประเภทแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ - ผู้มีสิทธิใช้ตั๋ว ได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในตั๋วประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ผู้ใช้ตั๋วดังกล่าว จะต้องแสดงตั๋วประจำตัวประชาชนต่อพนักงานของบริษัทเมื่อมีการร้องขอ ผู้ใดใช้ตั๋วโดยมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิเรียกให้ผู้ใช้ตั๋วโดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่า ของอัตราค่าโดยสารสูงสุด และริบตั๋วโดยไม่จำเป็นต้องคืน เงินมูลค่าคงเหลือในตั๋ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2545
แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)